Contact

Kees Hulsman, Jan Pieter de Haan, Rineke van Ginkel, Bram Griffioen, Reinko Abels en Kees Wiering

Samenstelling complete kerkenraad

ds. Rineke van Ginkel, predikant

dhr. Jan Pieter de Haan, voorzitter

dhr. Reinko Abels, ouderling-kerkrentmeester

dhr. Jasper van Andel, ouderling

dhr. Bram Griffioen, ouderling

dhr. Kees Hulsman, ouderling

dhr. Kees Wiering, diaken

Contactgegevens                             

Predikant: Ds. Rineke van Ginkel
Email: predikant@kerkvanvreeland.nl

Voorzitter: dhr. J.P. De Haan
Email: voorzitter@kerkvanvreeland.nl

Scriba: Vacature
Email: scriba@kerkvanvreeland.nl

Preekvoorziening: Mw. T. Griffioen
E-mail: pvpknvreeland@gmx.com

Diaconie: Kees Wiering
Email: diaconie@kerkvanvreeland.nl

Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: dhr. Wim Fokker
Email: penningmeester-pkn-vreeland@outlook.com

Beheer Grote Kerk: mw. C.H. Schot
Email: verhuur@kerkvanvreeland.nl
Telefoonnummer: 06-1291 4508

Sleutelbeheer De Til: familie Kruiswijk
Telefoonnummer: 0294-234183 

Vervoer naar de kerk: via Diaconie
Email: diaconie@kerkvanvreeland.nl

Redactie Kerknieuws: mw. M. Bark
Email: mieke.bark@gmail.com

Bezorging Kerknieuws: fam. Duijzer
Telefoonnummer: 0294-234968

Website beheer: mw. A. Zeldenrijk
Email: communicatie@kerkvanvreeland.nl

Rekeningnummers

NL51RABO0373731310 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vreeland
NL71RABO0373739583  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Vreeland

NL51RABO0373731310 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vreeland o.v.v. collectebonnen (à € 50,-)

Giften aan onze Protestantse Gemeente en Diaconie zijn aftrekbaar van de belasting, vanwege onze ANBI status. Lees daar hier meer over: ANBI informatie.

Adres van Sint Nicolaas Kerk: Kerkplein 1, 3633 BG Vreeland